ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ (ក.ក.ជ)

វីដេអូ

វិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ

ផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភល្អដល់កូនអ្នកគឺជាការវិនិយោគដ៏ប្រសើរបំផុតជាប្រធានបទសម្រាប់ទិវាជាតិ

សម្លេង

កម្រងឯកសារ

 

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ០២៣ ២១ ២៣ ៨៤
Website: http://www.card.gov.kh
Facebook Page : អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ