គណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនា ភូមិ១ ផលិតផល១ (គ.ជ.ភ.១ ផ.១)

សកម្មភាពគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនា ភូមិ១ ផលិតផល១ (គ.ជ.ភ.១ ផ.១)កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាស្ដីពីការជំរុញចលនាភូមិ១ផលិតផល១ និង សកម្មភាពផ្សារកសិផល សុខ អាន ទន្លាប់ មជ្ឈមណ្ឌលភូមិ១ផលិតផល១ គិរីវង់ ខេត្តតាកែវ


កម្រងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការជំរុញចលនាភូមិ១ផលិតផល១ នៅវិមាន មិត្តភាព នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
កម្រងរូបភាព ផលិតផលខ្មែរសំខាន់ៗខ្លះ តាមបណ្តាខេត្ត

 

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ០២៣ ២១ ២៤ ៣២
Website: http://www.card.gov.kh
Facebook Page : OVOP National Committee Cambodia