គណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនា ភូមិ១ ផលិតផល១ (គ.ជ.ភ.១ ផ.១)

កម្រងវីដេអូ

  • សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពី ការជំរុញចលនា ភ.១ ផ.១ ២០១៦​-២០២៦

  • ការរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលក្នុងស្រុក ភ.១ ផ.១ នៅរាជធានី និងបណ្តាខេត្ត

  • ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីសកម្មភាព និងផលិតផលខ្មែរ ភ.១ ផ.១។


 

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ០២៣ ២១ ២៤ ៣២
Website: http://www.card.gov.kh
Facebook Page : OVOP National Committee Cambodia