ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

 

ឯកសារ

សូមមើលមាត្រា១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៤ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់X