ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)

ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្ដិ

ច្បាប់ស្ដីពី​ព្រៃឈើ   
ច្យាប់ /
រកម/0802/016 /
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ /
2002-03-09
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម   
ច្យាប់ /
នស/រកម/០៤១៦/០០៦ /
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ /
2016-04-11
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៥១៦/០០៧ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពី សហជីព   
ច្យាប់ /
នស/រកម/០៥១៦/០០៧ /
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ចាជីវៈ /
2016-05-17
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៧១៥/០០៩ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពីភតិសន្យា ពិសេស   
ច្យាប់ /
នស/រកម/០៧១៥/០០៩ /
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី /
2015-09-29
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១៥/០១៧ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៌   
ច្យាប់ /
នស/រកម/១២១៥/០១៧ /
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ /
2015-12-17
អនុក្រឹត្យ​ លេខ ៦៨ អនក្រ ស្ដីពី​លិខិត​ឆ្លងដែន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា   
អនុក្រឹត្យ /
៦៨ អនក្រ /
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី /
1994-10-31
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ   
អនុក្រឹត្យ /
16 អនក្រ​ បក /
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ /
2003-03-13
 

គេហទំព័រ: www.ecosocc.gov.kh
Facebook Page: ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌-ECOSOCC