ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)

ក្រុម វ.ផ.ល. (ក្រសួង-ស្ថាប័ន)

         ២០១១
           ១ – ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MOC)
           ២ – ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល (MME)
           ៣ – ក្រសួងបរិស្ថាន (MOE)
           ៤ – ក្រសួងទេសចរណ៍ (MOT)
         ២០១៣
           ៥ – ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (MEYS)
           ៦ – ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ (MAFF)
           ៧ – ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MLVT)
         ២០១៦
           ៨ – ក្រសួងឧស្សាហកម្ម​ និងសិប្បកម្ម (MIH)
           ៩ – ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន (MPWT)
           ១០ – ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ (MPTC)
           ១១ – ក្រសួង​សុខា​​ភិបាល (MOH)
           ១២ – ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ (MLMUPC)
           ១៣ – ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF)
           ១៤ – ក្រសួងការពារជាតិ (MND)
         ២០១៧
           ១៥ – ក្រសួងយុត្តិធម៌ (MOJ)
           ១៦ – រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរសុីវិល (SSCA)
           ១៧ – ព្រឹទ្ធសភា (S.G. SENATE)
           ១៨ – ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (S.G Constitutional)

 

គេហទំព័រ: www.ecosocc.gov.kh
Facebook Page: ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌-ECOSOCC