យេនឌ័រ​នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

១. គោលបំណង

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាបយេនឌ័រនេះ មានគោលបំណងលើកស្ទួយសមភាពយេនឌ័រក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ និងកម្មវិធីរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

២. គោលដៅ

  • បង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីទាំងបរិមាណនិងគុណភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
  • បង្កើនការយល់ដឹងអំពីយេនឌ័រក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  • បញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងច្បាប់ គោលនយោបាយ ផែនការ កម្មវិធី និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ
  • បង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការវិភាគយេនឌ័រតាមរយៈគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ
  • កៀរគរធនធានសម្រាប់អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាបយេនឌ័រ។

៣. អនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ១២ ចំណុចរបស់ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត

Facebook Page: អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការសង្គម នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី