អបអរសាទរសន្តិភាពខួបទី២០

២៩ ធ្នូ ១៩៩៨ - ២៩ ធ្នូ ២០១៨
6

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម នៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី ២ នាខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។

ស្ថាបនិកសន្តិភាព
ស្ថាបនិកសន្តិភាព