មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ (ម.ត.ឯ.ច)

តួនាទីនិងភារកិច្ច សំខាន់ៗ រួមមាន ៖

  • តម្កល់ឯកសារច្បាប់ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ដែលបានមកពី អ.វ.ត.ក.
  • ទទួលបម្រើការស្រាវជ្រាវដល់សាធារណជនជាតិ និងអន្តរជាតិ
  • រៀបចំសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីដំណើរការ និងសមិទ្ធផលរបស់ អ.វ.ត.ក

 
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២៣១ ២២១ / ០៩៥ ៧៥ ២៩ ៦៩
Email: info@ldc-eccc.gov.kh
Website: www.ldc-eccc.gov.kh
Facebook Page: មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក. LDC
វិថី ឧកញ៉ា ម៉ុងរិទ្ធី (១៩២៨) និង ១១២៩ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។