មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ (ម.ត.ឯ.ច)

កម្រងឯកសារ

សាលដីកាស្ថាពរនៃសំណុំរឿង០០១ និងសំណុំរឿង០០២/១ និងសាលក្រមនៃសំណុំរឿង០០២/២

 
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២៣១ ២២១ / ០៩៥ ៧៥ ២៩ ៦៩
Email: info@ldc-eccc.gov.kh
Website: www.ldc-eccc.gov.kh
Facebook Page: មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក. LDC
វិថី ឧកញ៉ា ម៉ុងរិទ្ធី (១៩២៨) និង ១១២៩ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។